• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی برق- کنترل
  • تاریخ تولد : 1356
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 232
  • شماره تلفن دفتر : 8371761
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : bigdeli@ikiu.ac.ir;nooshin_bigdeli@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

<h3 style="color: red"><u><span style="font-size: 10pt">تحصیلات</span></u></h3> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&Oslash;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><b><span style="font-size: 10pt">دکترا</span></b><span style="font-size: 10pt">، دانشگاه صنعتی شریف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهمن 138</span><span style="font-size: 10pt">0</span><span style="font-size: 10pt"> تا شهریور 1386</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 28.5pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">عنوان رساله: سنتز و مدلسازی یک بستر مناسب برای ارزیابی و بهبود روشهای کنترل پویای صف برای&nbsp;کنترل انباشتگی در شبکه اینترنت</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; استاد راهنما: دکتر محمد حائری</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معدل:36/17(رتبه اول)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمره رساله: عالی</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&Oslash;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><b><span style="font-size: 10pt">کارشناسی ارشد</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span style="font-size: 10pt">، </span></b><span style="font-size: 10pt">دانشگاه شیراز</span><b><span dir="ltr" style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مهر 1378 تا دیماه 1380</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: 3pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">عنوان پایان نامه: سرو کنترل یک روبات دو درجه آزادی در جهتهای </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt">Pan/Tilt</span><span style="font-size: 10pt"> به کمک تصویر برداری بوسیله دوربین نصب شده روی آن. </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; استاد راهنما: دکتر علیرضا خیاطیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معدل:36/18(رتبه دوم)</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&Oslash;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><b><span style="font-size: 10pt">کارشناسی</span></b><span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مهر 1374 تا شهریور 1378</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عنوان پایان نامه: </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt">PC-Based ECG (Design)</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اساتید راهنما: دکتر رحیم غیور- پ دکتر علیرضا خیاطیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معدل: 65/17(رتبه اول)</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl">&nbsp;</div> <h3 style="color: red"><u><span style="font-size: 10pt">اطلاعات شغلی</span></u></h3> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&Oslash;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;<font size="2" face="Tahoma">عضو هیئت علمی&nbsp;</font></span>&nbsp;گروه مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مهر 86 تاکنون.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&Oslash;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">مدیر امور دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه، اسفند 91 تا کنون.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl">&nbsp;</div> <h3 style="color: red"><u><span style="font-size: 10pt">سوابق شغلی</span></u></h3> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&Oslash;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">مدیر گروه مهندسی برق(کنترل، مخابرات و قدرت) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، تیر 88 تا آبان 91.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">&Oslash;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین، مهر 89 تا کنون.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl">&nbsp;</div> <h3 style="color: red"><u><span style="font-size: 10pt">افتخارات علمی</span></u></h3> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">1.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">دریافت جایزه اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان در سال 87. </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">اولین خانم فارغ التحصیل در رشته مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی شریف.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">3.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">دریافت بورس تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در سال 1382 و جایابی در دانشگاه شیراز.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">4.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">رتبه اول مقطع دکترا (دانشگاه صنعتی شریف).</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">5.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">6.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">رتبه اول مقطع کارشناسی در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">7.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">عضو دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف و دریافت بورس تحصیلی در سال1383. </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">8.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">رتبه 63 کنکور سراسری سال 1374.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">9.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">دریافت لوح تقدیر از نهاد مقام معظم رهبری بعنوان دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز سال 1378.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">10.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق دانشگاه شیراز.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">11.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">12.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در کنفرانس تجدید ساختار در صنعت برق دانشگاه صنعتی شریف.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt">13.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt">پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سالهای 1389 &nbsp;و 1391</span><span style="font-size: 10pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl">&nbsp;</div>

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای تخصصی-مهندسی برق(کنترل) 80 86 دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی-برق(کنترل) 78 80 دانشگاه شیراز ---
3 کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک) 74 78 دانشگاه شیراز ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدلسازی و کنترل شبکه های کامپیوتری ---
2 آشوب و سیستمهای مرتبه کسری ---
3 اقتصاد سیستمهای قدرت و بهینه سازی ---
4 داده کاوی و آنالیز سری زمانی ---
5 سیستمهای هوشمند ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 N. Bigdeli, M. Haeri, "Simplified Modeling and Generalized Predictive Position Control of Ultrasonic Motors", ISA Transactions, Vol. 44, Issue 2, April 2005, pp. 273-282. ---
2 N. Bigdeli, M. Haeri, "Time-series analysis of TCP/RED computer networks, an empirical study", Chaos Solitons & Fractals, Vol. 39, No.2, 30 Jan. 2009, pp. 784-800. ---
3 N. Bigdeli, M. Haeri, S. Choobkar, F. Jannesari, "Characterization of complex behaviors of TCP/RED computer networks based on nonlinear time series analysis methods", Physica D: Nonlinear Phenomena; Vol. 233, Issue 2, 15 September 2007, pp. 138-150. ---
4 K. Afshar, M. Ehsan, M. Fotuhi-Firuzabad, A. Ahmadi-Khatir, N. Bigdeli, "A New Approach for Reserve Market Clearing and Cost Allocating in a Pool Model", Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B:Vol. 31, no. B6, 2007, pp. 593-602. ---
5 N. Bigdeli, M. Haeri, "AQM Controller Design for Networks Supporting TCP Vegas: A Control Theoretic Approach", ISA Transactions, Vol. 47, Issue 1, Jan. 2008, pp. 143-155. ---
6 N. Bigdeli, M. Haeri, "AARM-PFC, an Optimized AQM Controller in TCP/IP Newtorks," Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, vol. 31, no. B6, 2007, pp. 663-678. ---
7 N. Bigdeli, M. Haeri, "Predictive Functional Control for Active Queue Management in Congested TCP/IP Networks", ISA Transactions, vol. 48, no.1, 2009, pp.107-121. ---
8 N. Bigdeli, M. Haeri, "CDM Based Design and Performance Evaluation of a Robust AQM Method for Dynamic TCP/AQM Networks", Computer Communications, vol.32, no.1, 2009, pp. 213-229. ---
9 N. Bigdeli, K. Afshar, N. Amjady," Market Data Analysis and Short Term Price Forecasting in the Iran Electricity Market with Pay-as-Bid Payment Mechanism," Electric Power Systems Research (EPSR), vol.79, no.6, June 2009, pp. 888-898. ---
10 N. Bigdeli, K. Afshar, M. Fotuhi-Firuzabad, "A New Bidding Strategy Method for Pay-as-Bid Market Suppliers Based on Supplier-Market Interaction Analysis," Energy Conversion and Management , Vol. 51, Dec. 2010, pp. 2419-2430. ---
11 N. Bigdeli, K. Afshar, "Characterization of Iran electricity market indices with pay-as-bid mechanism", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 388, April 2009, pp. 1577-1592. ---
12 N. Bigdeli, K. Afshar, "Chaotic Behavior of Price in Iran Electricity Market with Pay-as-Bid Payment Mechanism", Chaos, Solitons and Fractals, Vol. 42, Nov. 2009, pp. 2560-2569. ---
13 K. Afshar, N. Bigdeli, "Introduction of a Hybrid Method for Determination of Operating Reserve in the Well-Being Framework", Journal of Applied Sciences, 8 (18), 2008, pp. 3249-3254. ---
14 N. Bigdeli, K. Afshar, N. Torabi, "A Control Theoretic Approach for Congestion Control of Multi-hop Wireless Computer Networks", Journal of Applied Sciences, 8 (20), 2008, pp. 3536-3548. ---
15 N. Bigdeli, K. Afshar, B. I. Lame, A. Zohrabi, "Modeling of a Five-Link Biped Robot Dynamics Using Neural Networks", Journal of Applied Sciences, 8 (20), 2008, pp. 3612-3620. ---
16 S. Babainejad, S. Babainejad, N. Bigdeli, and K. Afshar, "Setting up a virtual laboratory for evaluation of congestion control algorithms in TCP/IP networks", Trends in Applied Sciences Research, Vol. 5, 2010, pp. 177-187. ---
17 Y. Farid, N. Bigdeli, K. Afshar, “A Novel Image Encryption/Decryption Scheme based on Chaotic Neural Networks,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 25, No.4, pp. 753-765, DOI: 10.1016/j.engappai.2012.01.007. ---
18 N. Bigdeli, Y. Farid, K. Afshar," Robust hybrid method for image encryption based on Hopfield neural network," Computers & Electrical Engineering, Vol. 38, No.2, pp.356-369. ---
19 Y. Abbasi, N. Bigdeli, K. Afshar, " Finding Nash equilibrium point for optimal bidding in PAB electricity markets based on PSO algorithm," International Review of Electrical Engineering-IREE, Vol. 6, No. 3, Jun. 2011, pp. 1455-1462. ---
20 Z. Yaghoubi, N. Bigdeli, K. Afshar, "Projective synchronization of a class of fractional-order chaotic systems," World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 78, 2011, pp. 837-842. ---
21 T. Vedadi Moghaddam, N. Bigdeli, K. Afshar, "Tuning a fractional order PID controller with lead compensator in frequency domain," International Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol.5, No. 3, 2011, pp. 139-144. ---
22 E. Kholdi, N. Bigdeli, K.Afshar, "A New GA-Based Adaptive Filter for Fetal ECG Extraction," World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 78, 2011, pp. 240-244. ---
23 . T. Vedadi Moghaddam, N. Bigdeli, K. Afshar, "A new hybrid method for tuning fractional order proportional–integral–derivative (PID) controllers in frequency domain," International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, 2011, pp. 7699-7708. ---
24 . Farid, N. Bigdeli, "Inverse optimality in the class of Hopfield neural networks with input nonlinearity," Neural Computing and Applications, DOI: 10.1007/s00521-011-0756-6. ---
25 Y. Farid, N. Bigdeli, "Robust adaptive intelligent sliding model control for a clas of uncertain chaotic systems with unknown time-delay," Nonlinear Dynamics, Vol. 67, No.3, pp. 2225-2240, DOI: 10.1007/s11071-011-0141-0. ---
26 Y. Farid, N. Bigdeli, K. Afshar, "Anti-synchronization of chaotic neural networks with time varying delays via linear matrix inequality (LMI)," International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, No.34, pp.7699-7708. ---
27 N. Hasanabadi, K. Afshar, N. Bigdeli, " A Coordination Mechanism for Maintenance Scheduling of Generating Units in the Restructured Power Systems Based on Game Theory Considering Pay-as-Bid and MCP Payment Mechanism," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol. 4, No.2, 2012, pp.42-50. ---
28 K. Afshar, N. Bigdeli, "Data analysis and short term load forecasting in Iran electricity market using singular spectral analysis (SSA)," Energy, Vol. 36, No.5, 2011, pp.2620-2627. ---
29 K. Afshar, N. Bigdeli, H. Shayeghi, "Singular Spectral Analysis Applied for Short Term Electricity Price Forecasting," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol.4 No.3, 2012, pp.32-40. ---
30 Sh. Abdi, K. Afshar, N. Bigdeli, S. Ahmadi, "A Novel Approach for Robust Maximum Power Point Tracking of PEM Fuel Cell Generator Using Sliding Mode Control Approach ," International Journal of Electrochemical Sciences, Vol. 7, 2012, pp.4192-4209. ---
31 A. Nasrollahi, N. Bigdeli, "Synchronization of Chaotic Fractional Order Energy Resources of Demand Supply Systems via Active Hybrid Control," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Issue, 13, Vol.4 No.4, 2012, pp. 95-101. ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 N. Bigdeli, A. A. Safavi, Application of Intelligent Methods in Water Pollution Modeling, The First Conference in Water Resources, proceedings March 2002, Zabol, Iran. ---
2 N. Bigdeli, A. Khayatian, Visual Tracking of a Moving Target with a 2-DOF Pan/Tilt Camera-in-Hand Robot, The 10th Iranian Conference on Electrical Engineering, proceedings, May 2002, Tabriz, Iran. ---
3 N. Bigdeli, A. A. Safavi, Water Pollution Modeling Using Neural networks, The 11th Iranian Conference on Electrical Engineering, proceedings, May 2003, Shiraz, Iran. ---
4 N. Bigdeli, M. Haeri, and M. Pakravan, “Improvement and Comparative Study of Control Theory-based AQM Methods for Networks with Realistic Traffic”, 2004 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2004), August 25-27, 2004, Bangkok, Thailand. ---
5 N. Bigdeli, and M. Haeri, “Design of a Robust AQM Strategy for Dynamic TCP/AQM Networks based on CDM”, CCA05, Toronto, Canada, Aug. 28-31, 2005. ---
6 N. Bigdeli, and M. Haeri, “Adaptive-CDM: A New AQM Controller to Cope with TCP/AQM Networks Dynamics”, ICICS 2005, Bangkok, Thailand, 6-9 Dec. 2005. ---
7 N. Bigdeli, and M. Haeri, “Performance Analysis of CDM as an AQM Congestion Controller in Dynamic Networks”, Eurocon2005, Belgrade, and Nov. 22-24, 2005. ---
8 N. Bigdeli, and M. Haeri, “Adaptive Predictive Functional Control Applied as an AQM Controller in TCP/IP Networks”, WMSCI 2006, Orlando, USA, July 16-19, 2006. ---
9 Marami, N. Bigdeli, and M. Haeri, “Active Queue Management of TCP/IP Networks Using Rule-Based Predictive Control”, ISIE2007, Vigo Spain, June 4-7, 2007. ---
10 A. Mohsenian Rad, M. Haeri, and N. Bigdeli, “Window-Based Network Delay Dynamics Modeling in TCP: Architecture, Algorithm, and Characteristics”, ADCOM-2004, Ahmedabad, India, 15-18 Dec. 2004. ---
11 N. Bigdeli, M. Haeri, "Modeling of an Ultrasonic Motor Based on Hammerstein Model Structure," The ICARCV 2004, 6-9 Dec. 2004, Kunming, China. ---
12 N. Bigdeli, M. Haeri, "Position Control of an Ultrasonic Motor Using Generalized Predictive Control," The ICARCV 2004, 6-9 Dec. 2004, Kunming, China. ---
13 K. Afshar, N. Bigdeli, "Opportunity Cost Modeling for Reserve Clearing in Disaggregated Model", Conference on Restructuring in Power Systems, October 2007, Tehran- Iran pp. 130- 141. ---
14 M. R. Vedady Moghadam, K. Afshar, N. Bigdeli," A New Hybrid Method for Short-term Price Forecasting in Iran Electricity Market," International Conference on Management and Service Sceince, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5998135. ---
15 Y. Abbasi, N.Bigdeli, K. Afshar, " Risk-Constrained Optimal Bidding Strategy in Pay-as-Bid Electricity Markets," International Conference on Management and Service Sceince, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5998390. ---
16 N.Bigdeli, M. Jafarzadeh, K. Afshar, "Characterization of Iran Stock Market Indices Using Recurrence Plots," International Conference on Management and Service Science, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5999199. ---
17 M.H. Shaban Boloukat, K. Afshar, N. Bigdeli, "A New Approach for Generation Expansion Planning in the Deregulated Environment," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
18 M.M. Barati, K. Afshar, N. Bigdeli," A New Approach for Determination and Cost Allocation of Reserve in the Restructured power systems," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
19 S.M. Elmi, K. Afshar, N. Bigdeli, " Allocation of Optimal Size and Location of Distributed Generation Using Genetic Algorithm," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
20 S. Adeli, K. Afshar, N. Bigdeli, " Optimal Placement of DG for Improvement of Voltage Stability with Load Models," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
21 A. Fakharian, K. Afshar, N. Bigdeli, " Application of Particle Swarm Optimization for Reserve Clearing in the Deregulated Environment," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
22 K. Afshar, Sh. Abdi, M. Rafiee, N. Bigdeli, "Wireless Communication Channels in Smart Metering and the Importance in Short-Term Load Forecasting," 2012 International Conf. on Power and Energy Systems, ICPES 2012, 12-13 May 2012, Hong Kong. ---
23 K. Afshar, S. Ahmadi, N. Bigdeli, "Bidding Strategy based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for a Generation Company," 2012 International Conf. on Power and Energy Systems, 12-13 May 2012, Hong Kong. ---
24 P. Parsa, N. Bigdeli, "A new Method for Color Image Segmentation," National Congress on Electrical Engineering, Information & Technology Engineering, 7-9 Nov. 2012, Mashhad, Iran. ---
25 N. Bigdeli, M. Abdolhosseini, "Data Analysis and Discussion on Predictability of Wind Speed with Short-Term Forecasting of Rostamabad City Wind Speed," 2nd Annual Clean Energy Conference, ACEC2012, 11-12 July 2012, Kerman, Iran. ---
26 نوشین بیگدلی، محمد مهدی کاظمی نسب، مصطفی یوسفی رامندی "آموزش شبکه عصبی به روش ICA برای پیش بینی میزان تابش خورشید و دما جهت مدل سازی یک سیستم هیدروژن خورشیدی، "بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، آبان 91، تهران-ایران. ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیستمهای کنترل پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 شبکه های کامپیوتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 سیستمهای کنترل خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 الکترونیک 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدارهای الکتریکی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیستمهای کنترل غبرخطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مباحث ویژه در کنترل 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 طراحی کنترل کننده های هوشمند تطبیقی برای کنترل سیستمهای آشوبناک یوسف فرید- ارشد ---
2 استراتژی بهبنه پیشنهاد دهی قیمت با ترکیب آنالیز ریسک و الگوریتمهای هوشمند در بازار برق یحیی عباسی- ارشد ---
3 تنظیم ضرایب فیلترهای تطبیقی جهت استخراج سیگنال قلب جنین با استفاده از روش های هوشمند ابراهیم خلدی گیکلو-ارشد ---
4 طراحی کنترل کننده های مرتبه کسری در حوزه فرکانس تهمینه ودادی مقدم - ارشد ---
5 مدلسازی و درمان بهینه ابتلای همزمان به بیماریهای ایدز و هپاتیت حمیدرضا بابایی فر- ارشد ---
6 بررسی و بهبود معیارهای پایش عملکرد سیستمهای کنترلی حلقه بسته دارای کنترل پیش بین فاطمه نجفی - ارشد ---
7 کنترل بهینه سیستم تهویه هوای خورشیدی سید حمیدرضا فولادی-ارشد ---
8 مکان یابی و اندازه بهینه منابع تولید پراکنده برای بهبود قابلیت اطمینان- کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع شعاعی با در نظر گرفتن ماهیت بار شیرزاد عبدی-ارشد ---
9 کنترل و همزمان سازی سیستم های آشوبناک مرتبه کسری با کنترل کننده های هیبریدی مرتبه کسری علی نصراللهی- ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1  مدیر گروه مهندسی برق (کنترل، مخابرات و قدرت) تیر 88 آبان 91 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2  عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین مهر 89 ادامه دارد ---
3 مدیر امور دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه اسفند 91 ادامه دارد ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 1. دریافت جایزه اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان 1387 ---
2 3. دریافت بورس تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و جایابی در دانشگاه شیراز 1382 ---
3 4. رتبه اول مقطع دکترا (دانشگاه صنعتی شریف 1386 ---
4 5. رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1380 ---
5 6. رتبه اول مقطع کارشناسی در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1378 ---
6 7. عضو دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف و دریافت بورس تحصیلی 1383 ---
7 رتبه 63 کنکور سراسری 1374 ---
8 9. دریافت لوح تقدیر از نهاد مقام معظم رهبری بعنوان دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1378 ---
9 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1389 ---
10 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1391 ---