کد امنیتی
 دسترسی به دانشگاه
  • Imam khomeini international university, Qazvin, Iran
  • تلفن:+98 (28) 3390 1597
  • دورنگار:+98 (28) 3378 6579
  • رایانامه - ایمیل: intl.office@pst.ikiu.ac.ir