۷ آبان ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
7محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
14دکتر مجید گلوئیمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
17مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
18احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
19آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
20محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
21رضا تقی آبادیمهندسی مواددانشیار
22محمدحسین شاعریمهندسی مواددانشیار
23بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
24رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
25مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
28مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
29سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
30محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
31غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
32بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
33حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
34عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
35رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
36رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
37میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
38اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
39منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
40سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
41مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
42علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
43فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
44علی فضلیمهندسی مکانیکدانشیار
45اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکدانشیار
46مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
47جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
48مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
49حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
50پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
51علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
52حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
53مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
54محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
55علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
56مهدی باحقیقتمهندسی کامپیوتراستادیار
57امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
58علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
59بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
60حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
61حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
62اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
63علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
64ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
65ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
66محمدرضا حسن‌‌نژاد بی‌بالانمهندسی برق - مخابراتاستادیار
67مینا باغاتیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
68نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
69حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
70عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
71امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
72مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
73محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
74سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
75کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
76محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
77نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
78محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
79رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
80سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
81محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
82علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
2نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
3سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
4مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
5زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
6فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
7سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
4باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
5عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
6عبد الرفیع رحیمیتاریخاستادیار
7حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
8یعقوب خزائیتاریخاستادیار
9امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
10محمد بختیاریتاریخاستادیار
11سلمان قاسمیانتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
16فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیدانشیار
17علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
18علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
19مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
20سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
21علی اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
22سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
23ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
24سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31فضل اله خدادادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32عبدالرزاق حسامی فرفلسفهاستاد
33علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
34سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
35سید مسعود سیففلسفهدانشیار
36علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
37محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
38شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهاستادیار
39محمد رعایت جهرمیفلسفهاستادیار
40عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47حسین میهمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
48امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
49محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
50لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
6مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
7علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
8سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
9شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
10قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
13طیب کاکاوندفیزیکاستاد
14عفت یاحقیفیزیکدانشیار
15محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
16داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
17علی ریحانیفیزیکدانشیار
18سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
19احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
20الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
21هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
22بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
23سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
24مرجان جعفریفیزیکاستادیار
25سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
26رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
27میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
28محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
29محمد بیاتشیمیدانشیار
30غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
31مجید سلیمانیشیمیدانشیار
32شهریار غمامیشیمیدانشیار
33بهمن واشقانی فرهانیشیمیدانشیار
34حسین قاسم زاده محمدیشیمیدانشیار
35وحید محمدیشیمیاستادیار
36مریم درگاهیشیمیاستادیار
37امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
38رحمان بیکسشیمیاستادیار
39یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
40اسماعیل امیریآماردانشیار
41افشین فلاحآماردانشیار
42رامین کاظمیآماردانشیار
43اکرم کهن‌سالآماراستادیار
44آرزو حاج رجبیآماراستادیار
45حسن حاجیآمارمربی
46پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
47عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
48محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
49مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
50علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
51زینب داودیزمین شناسیاستادیار
52زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
53افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
54شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
55داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
56سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
57الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
58زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
59محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
60سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریاستاد
2سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
3حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
4مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
5محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
6فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
7حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
8رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
9مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
10محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
11مریم آزمودهمهندسی معماریاستادیار
12مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
13شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
14جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
17ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
18مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
19رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
20محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
21ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
5محمد مولویعلوم قرآن و حدیثدانشیار
6ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7داود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
10محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
15روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
17سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
20هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
21حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار
22دکتر حامد جوکارمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
14سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
15حبیب اله رمضانی آکردیحقوقاستادیار
16هاله حسینی اکبرنژادحقوقاستادیار
17حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
18عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
19علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
20سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
21محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
22سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
23حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
24مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
25فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
26بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
27سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
28قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
29بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
30مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
31محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیدانشیار
32صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
33محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
34سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
35محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
36امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
37مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
38مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
39خدیجه ایران دوستعلوم ورزشیدانشیار
40مرتضی طاهریعلوم ورزشیدانشیار
41عباس صادقیعلوم ورزشیاستادیار
42علی همتی عفیفعلوم ورزشیاستادیار
43حسن پوررضیعلوم ورزشیاستادیار
44عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
45موسی سعادتیجامعه شناسیاستادیار
46لیلا علویجامعه شناسیاستادیار
47مرتضی قلیچجامعه شناسیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
3عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
4علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آبدانشیار
5حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آبدانشیار
6هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آبدانشیار
7امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
8عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
9بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
10اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
11محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
12مسعود سلطانیعلوم و مهندسی آباستادیار
13رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
16فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
17جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
18صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
19سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
22فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
23محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیاستادیار
24سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
25بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
26مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
27عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیاستادیار
28مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیاستادیار