۲۴ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
7محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
14رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
17مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
18احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
19آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
20محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
21بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
22رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
23رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
24مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
25محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
28مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
29سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
30محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
31غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
32بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
33حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
34عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
35رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
36رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
37میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
38اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
39منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
40سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
41مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
42علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
43فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
44مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
45علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
46جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
47مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
48اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
49حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
50پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
51علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
52حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
53مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
54محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
55شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
56علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
57امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
58علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
59بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
60حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
61حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
62اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
63علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
64عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
65ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
66ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
67نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
68حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
69عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
70امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
71مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
72محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
73سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
74کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
75محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
76نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
77محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
78رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
79سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
80محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
81علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
2نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
3سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
4مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
5زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
6فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
7سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
4باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
5عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
6عبد الرفیع رحیمیتاریخاستادیار
7حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
8یعقوب خزائیتاریخاستادیار
9امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
10محمد بختیاریتاریخاستادیار
11احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
12عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
13سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
15علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
16علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
17فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
18مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
19سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
20اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
21سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
22ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
23سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
26زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30عبدالرزاق حسامی فرفلسفهدانشیار
31علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
32سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
33سید مسعود سیففلسفهدانشیار
34علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
35محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
36شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهاستادیار
37محمد رعایت جهرمیفلسفهاستادیار
38عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
39وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
40فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
41محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
42رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
46محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
47لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
11قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
12مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
13محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
14طیب کاکاوندفیزیکاستاد
15عفت یاحقیفیزیکدانشیار
16محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
17داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
18علی ریحانیفیزیکدانشیار
19سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
20احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
21الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
22هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
23بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
24سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
25مرجان جعفریفیزیکاستادیار
26سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
27رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
28میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30محمد بیاتشیمیدانشیار
31غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
32مجید سلیمانیشیمیدانشیار
33شهریار غمامیشیمیدانشیار
34بهمن واشقانی فرهانیشیمیدانشیار
35حسین ایمانیهشیمیاستادیار
36وحید محمدیشیمیاستادیار
37حسین قاسم زاده محمدیشیمیاستادیار
38مریم درگاهیشیمیاستادیار
39امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
40رحمان بیکسشیمیاستادیار
41یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
42اسماعیل امیریآماردانشیار
43افشین فلاحآماردانشیار
44رامین کاظمیآماردانشیار
45اکرم کهن‌سالآماراستادیار
46آرزو حاج رجبیآماراستادیار
47حسن حاجیآمارمربی
48پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
49عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
50محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
51مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
52علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
53زینب داودیزمین شناسیاستادیار
54زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
55افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
56شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
57داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
58سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
59الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
60زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
61محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
62سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریاستاد
2سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
3حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
4مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
5محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
6فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
7حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
8رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
9مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
10محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
11مریم آزمودهمهندسی معماریاستادیار
12آیدا آل هاشمیمهندسی معماریاستادیار
13مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
14شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
17بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
18ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
19مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
20رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
21محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
22ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
5محمد مولویعلوم قرآن و حدیثدانشیار
6ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7داود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
10محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
15روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
17سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
20علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
21هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
22حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار
23دکتر حامد جوکارمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
14سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
15حبیب اله رمضانی آکردیحقوقاستادیار
16هاله حسینی اکبرنژادحقوقاستادیار
17حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
18عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
19علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
20سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
21محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
22سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
23حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
24مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
25فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
26بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
27سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
28قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
29بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
30مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
31محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیدانشیار
32صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
33محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
34سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
35محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
36امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
37مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
38مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
39خدیجه ایران دوستعلوم ورزشیدانشیار
40مرتضی طاهریعلوم ورزشیدانشیار
41عباس صادقیعلوم ورزشیاستادیار
42علی همتی عفیفعلوم ورزشیاستادیار
43حسن پوررضیعلوم ورزشیاستادیار
44عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
3عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
4هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آبدانشیار
5علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
6حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
7امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
8عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
9بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
10اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
11محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
12مسعود سلطانیعلوم و مهندسی آباستادیار
13رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
16فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیاستادیار
17جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
18صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
19سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
22فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
23محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیاستادیار
24سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
25بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
26مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
27عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیاستادیار
28مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیاستادیار