فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فؤاد کیلانه ایمهندسی عمراناستادیار
7محمدمهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
14رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
17احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
18آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
19محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
20بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
21محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
22محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
23رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
24رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
25مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
26محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
27مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
28علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
29پیمان دانشکار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
30عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
31علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
32حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
33امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
34هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
35عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
36بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
37اصغر عزیزیان قطارعلوم و مهندسی آباستادیار
38محمد بی جن خانعلوم و مهندسی آباستادیار
39مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
40سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
41محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
42غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
43بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
44حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
45عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
46رضا شکور شهابیمهندسی معدناستادیار
47رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
48میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
49اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
50منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
51سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
52مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
53فرزاد ابراهیمی فرشادمهندسی مکانیکدانشیار
54مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
55علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
56علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
57جواد احیاییمهندسی مکانیکاستادیار
58مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
59اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
60حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
61حمیدرضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
62مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
63محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
64شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
65علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
66امیر عباس رصافی مانیزانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
67علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
68بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
69حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
70حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
71اصغر کشتکارمهندسی برق - مخابراتاستاد
72علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
73عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
74ندا فرجی یامچلومهندسی برق - مخابراتاستادیار
75نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
76حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
77عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
78امیرفرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
79محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
80سید علی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
81کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
82محمدعلی تقی خانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
83نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتاستادیار
84رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
85محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار
86علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1محمد باقر میرزائی حصاریانآموزش زبان فارسیاستادیار
2امیر رضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
3ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
4نوید اعطارشرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
5لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
6سیداکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
7مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
8زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
9فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
10سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6ذکراله محمدیتاریخدانشیار
7عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
8عبدالرفیع رحیمیتاریخاستادیار
9دکتر حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
10یعقوب خزاییتاریخاستادیار
11امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14دکتر سید محمد میرحسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15دکتر علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
16نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
17علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
19دکتر مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
20دکتر سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
21ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
22سید علی قاسم زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
23حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
25محمد حسین سرداغیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27محمد شفیع صفاریزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28زینب ترابی پلت کلهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31عبدالرزاق حسامی فرگروه فلسفهدانشیار
32علی نقی باقرشاهیگروه فلسفهدانشیار
33سید محمد حکاک قزوینیگروه فلسفهدانشیار
34سید مسعود سیفگروه فلسفهدانشیار
35علی فتح طاهریگروه فلسفهدانشیار
36محمد حسن حیدریگروه فلسفهاستادیار
37شیرزاد پیک حرفهگروه فلسفهاستادیار
38محمد رعایت جهرمیگروه فلسفهاستادیار
39عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
40وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41دکتر فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
42محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45پویان طاهریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4دکتر رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوییریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمد رضا خانلریفیزیکاستاد
13عفت یاحقیفیزیکدانشیار
14محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
15داود پورمحمدفیزیکدانشیار
16دکتر طیب کاکاوندفیزیکدانشیار
17احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
18الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
19هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
20بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
21سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
22سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
23مرجان جعفریفیزیکاستادیار
24سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
25محمد رضا خانمحمدی خرمیشیمیاستاد
26غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
27شهریار غمامیشیمیدانشیار
28بهمن واشقانی فراهانیشیمیدانشیار
29حسین ایمانیهشیمیاستادیار
30دکتر وحید محمدیشیمیاستادیار
31مریم درگاهیشیمیاستادیار
32امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
33رحمان بیکسشیمیاستادیار
34اسماعیل امیریآماردانشیار
35افشین فلاحآماردانشیار
36رامین کاظمیآماردانشیار
37اکرم کهنسالآماراستادیار
38آرزو حاجی رجبیآماراستادیار
39حسن حاجیآمارمربی
40پرویز غضنفریزمین شناسیدانشیار
41عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
42مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
43علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
44محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
45زینب داودیزمین شناسیاستادیار
46زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
47افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
48داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
49سعید عباس بندیریاضی کاربردیاستاد
50محمد جباریریاضی کاربردیاستادیار
51الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستادیار
52زهرا باریک بینریاضی کاربردیاستادیار
53محمدرضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
54سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
2حسن ذوالفقارزادهمهندسی معماریدانشیار
3مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
4یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6محمدمهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
7فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
8حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
9رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
10مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
11مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
12شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
14رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15بهرام امین زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
16ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
17مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
18رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیاستادیار
19ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار
20محمد صابر باقریانمهندسی شهرسازیمربی

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1ولی اله برزگر کلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3دکتر فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4ایرج امیر خیز گلجانیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5داوود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
9مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
10محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
11هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
12روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
13اسداله لطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدانشیار
14حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
15دکتر مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
16عبدالکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
17علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
18هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2جواد رضازادهحسابداریدانشیار
3محمدحسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5روح اله بیاتحسابداریاستادیار
6حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
7عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی باباییحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفی آل هاشمحقوقاستادیار
14سید امیر حسام موسویحقوقاستادیار
15حسن شمس اسفند آبادروانشناسیدانشیار
16عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
17دکتر علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
18سید علی محمد موسویروانشناسیدانشیار
19محمدرضا جلالیروانشناسیاستادیار
20سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
21حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
22مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
23فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
24بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
25سیّدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
26دکتر قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
27صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
28محمدمهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
29محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
30سید مجید الهی نوقانیمدیریت صنعتیاستادیار
31محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
32امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
33مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
34خدیجه ایراندوستتربیت بدنیدانشیار
35عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
36مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
37علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
38حاکم قاسمیآینده پژوهیدانشیار
39فرهاد درویشیآینده پژوهیدانشیار
40صفر فضلیآینده پژوهیدانشیار
41عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
42روح الله بیاتآینده پژوهیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1عین اله کشاورز ترکپژوهشی آینده نگاریاستادیار

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
2رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
3قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
4محمد مهدی ضرابیمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
5فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
6مریم قنادنیامهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
7عباسعلی جنتی زادهمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
8جعفر احمدیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستاد
9سودابه مفاخریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
10بهور اصغریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
11راحله خادمیانمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
12رقیه امینیان دهکردیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
13فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
14دکتر صدیقه فابریکی اورنگمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
15سید محسن حسینیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتمربی